لوازم ساخت بدنه هواپیما

شیپوری بزرگ

شیپوری بزرگ

۱۰ عدد ۳۴.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۰.۶۰۰ تومان

شیپوری متوسط

شیپوری متوسط

۱۰ عدد ۳۱.۰۰۰ ۱۰ عدد ۲۷.۹۰۰ تومان

شیپوری کوچک

شیپوری کوچک

۱۰ عدد ۲۷.۵۰۰ ۱۰ عدد ۲۴.۷۰۰ تومان

لولا میخی بزرگ

لولا میخی بزرگ

۱۰ عدد ۵۵.۰۰۰ ۱۰ عدد ۴۹.۵۰۰ تومان

لولا میخی متوسط

لولا میخی متوسط

۱۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۱۰ عدد ۴۳.۲۰۰ تومان

لولا میخی کوچک

لولا میخی کوچک

۱۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۶.۹۰۰ تومان

لولا پین دار بزرگ

لولا پین دار بزرگ

۱۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۱۰ عدد ۴۳.۲۰۰ تومان

لولا پین دار متوسط

لولا پین دار متوسط

۱۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۶.۹۰۰ تومان

لولا پین دار کوچک

لولا پین دار کوچک

۱۰ عدد ۳۴.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۰.۶۰۰ تومان

دوبرو سایز 2.1 و 3.1 و 4.1 و 5.1

دوبرو سایز 2.1 و 3.1 و 4.1 و 5.1

۱۰ عدد ۳۹.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۵.۱۰۰ تومان

استاپر لینک نقره ای

استاپر لینک نقره ای

۱۰ عدد ۴۱.۵۰۰ ۱۰ عدد ۳۷.۳۰۰ تومان

مهره خاردار 4 میلی متر

مهره خاردار 4 میلی متر

۱۰ عدد ۳۹.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۵.۱۰۰ تومان

مهره خاردار 3 میلی متر

مهره خاردار 3 میلی متر

۱۰ عدد ۳۹.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۵.۱۰۰ تومان

سرلینک

سرلینک

۱۰ عدد ۴۵.۰۰۰ ۱۰ عدد ۴۰.۵۰۰ تومان