لوازم ساخت بدنه هواپیما

شیپوری بزرگ

شیپوری بزرگ

۱۰ عدد ۳۴.۰۰۰ ۱۰ عدد ۲۷.۲۰۰ تومان

شیپوری متوسط

شیپوری متوسط

۱۰ عدد ۳۱.۰۰۰ ۱۰ عدد ۲۴.۸۰۰ تومان

شیپوری کوچک

شیپوری کوچک

۱۰ عدد ۲۷.۵۰۰ ۱۰ عدد ۲۲.۰۰۰ تومان

لولا میخی بزرگ

لولا میخی بزرگ

۱۰ عدد ۵۵.۰۰۰ ۱۰ عدد ۴۴.۰۰۰ تومان

لولا میخی متوسط

لولا میخی متوسط

۱۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۸.۴۰۰ تومان

لولا میخی کوچک

لولا میخی کوچک

۱۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۲.۸۰۰ تومان

لولا پین دار بزرگ

لولا پین دار بزرگ

۱۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۸.۴۰۰ تومان

لولا پین دار متوسط

لولا پین دار متوسط

۱۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۲.۸۰۰ تومان

لولا پین دار کوچک

لولا پین دار کوچک

۱۰ عدد ۳۴.۰۰۰ ۱۰ عدد ۲۷.۲۰۰ تومان

دوبرو سایز 2.1 و 3.1 و 4.1 و 5.1

دوبرو سایز 2.1 و 3.1 و 4.1 و 5.1

۱۰ عدد ۳۹.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۱.۲۰۰ تومان

استاپر لینک نقره ای

استاپر لینک نقره ای

۱۰ عدد ۴۱.۵۰۰ ۱۰ عدد ۳۳.۲۰۰ تومان

مهره خاردار 4 میلی متر

مهره خاردار 4 میلی متر

۱۰ عدد ۳۹.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۱.۲۰۰ تومان

مهره خاردار 3 میلی متر

مهره خاردار 3 میلی متر

۱۰ عدد ۳۹.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۱.۲۰۰ تومان

سرلینک

سرلینک

۱۰ عدد ۴۵.۰۰۰ ۱۰ عدد ۳۶.۰۰۰ تومان