میله کربن توخالی در سایز های مختلف

مشخصات توضیحات
میل کربن 2/1 ( قطر خارجی 2mm- قطر داخلی 1mm) 12.500 تومان
میل کربن 3/1 ( قطر خارجی 3mm- قطر داخلی 1mm) 18.000 تومان
میل کربن 5/3 ( قطر خارجی 5mm- قطر داخلی 3mm) 36.000 تومان
میل کربن 6/4 ( قطر خارجی 6mm- قطر داخلی 4mm) 42.000 تومان
میل کربن 7/5 ( قطر خارجی 7mm- قطر داخلی 5mm) 50.500 تومان
میل کربن 7/6 ( قطر خارجی 7mm- قطر داخلی 6mm) 39.000 تومان
میل کربن 8/6 ( قطر خارجی 8mm- قطر داخلی 6mm) 65.500 تومان
میل کربن 8/7 ( قطر خارجی 8mm- قطر داخلی 7mm) 47.000 تومان
میل کربن 10/8 ( قطر خارجی 10mm- قطر داخلی 8mm) 82.000 تومان
میل کربن 12/10 ( قطر خارجی 12mm- قطر داخلی 10mm) 87.500 تومان
میل کربن 14/12 ( قطر خارجی 14mm- قطر داخلی 12mm) 120.500 تومان
میل کربن 16/14 ( قطر خارجی 16mm- قطر داخلی 14mm) 138.000 تومان
میل کربن 18/16 ( قطر خارجی 18mm- قطر داخلی 16mm) 180.000 تومان

میله هایی از جنس کربن برای تقویت ریشه بال و بدنه و همچنین برای استفاده در ساخت بدنه انواع کوآد و سایر مصارف